Kategoriarkiv: Nyhetsbrev

Nyhetsbrev maj 2013

Maj månad kom och med den kom också den stora strömmen av vårfåglar. Hela 3000 rapporter från Ekerö kommun har lagts in på Svalan under månaden. Det är roligt att se så många olika namn i listorna!

Här kommer ett urval av de viktigaste observationerna under månaden:

Den allra tyngsta arten som rapporterats under maj är dvärgsparv som hördes på kvällen den 13:e i Svartsjöviken. Den är den första i kommunen någonsin. Tyvärr uppehöll den sig vad vi vet inte länge på Ekerö; redan dagen efter var försöken att hitta den fruktlösa. Dvärgsparven trivs bäst uppe i norra Norrland och endast ibland får vi se den på sydligare breddgrader.

En gravand sågs i Drottningholmsparken den 12 maj och det är den första observationen sedan 2010. Tidigare har en eller ett par ex setts så gott som årligen i kommunen. Rosenfinken är normalt också nästan årlig. Dock är det få skådare som har turen att få höra den sjunga i kommunen. 18 maj sjöng ett ex i Svartsjö dämme och den 22 maj satt ett exemplar och sjöng i Menhammarsviken.

En annan ovanlig mälarögäst är sommargyllingen. Ett exemplar av denna vackra fågel gav ifrån sig tre strofer och ett lockläte på morgonen den 21 maj vid Klippans väg på Färingsö. Det är det åttonde fyndet på Mälaröarna, det första sedan 2008. Varje fågel har inte observerats mer än en dag vardera. Så när denna art larmas i kommunen gäller det att vara snabb!

Andra observationer värda att nämna lite extra: Årets hittills enda ringtrast sågs sträcka norrut från Färingsös nordligaste udde den 1 maj. Två ex dvärgmås rastade i Bonadammen på Munsö den 5 maj och i Rastaholm den 9 maj (1 ex). Fyra sjöorrar rastade kort i Fiskarfjärden den 6 maj.

Övriga observationer:

Svarthakedopping har setts på två lokaler under månaden, ett par i Torslundadammen i början och i slutet av månaden och i Bonadammen har fyra ex observerats, också vid två tillfällen. Årta har det varit glest med observationer kring. Månadens -och årets hittills- enda rapport gällde ett par i Svartsjö dämme den 4 maj.

Rördrommen i Svartsjö dämme tutade friskt under hela månaden. Uppe vid Eldgarnsösundet har ett ex också hörts under större delen av månaden. I övrigt hördes rördrom vid ett tillfälle vardera vid Grankulla gård, i Älvnäsviken och i Menhammarsviken.

Kvällsaktiva arter, som dubbelbeckasinen, brukar spela i Svartsjöviken vid en eller ett par vårkvällar om året. I år har det bara gjorts en observation, den 30 maj. Småfläckig sumphöna brukar höras i princip årligen i kommunen, oftast kring Svartsjöviken. I år var det just där som ett exemplar spelade i skymningen mellan 4-13 maj. Gräshoppsångaren kom igång i maj och hördes i Svartsjö dämme mellan 6-17 maj. Ett ex hördes också på Eldgarnsö den 24:e.

Till sist kan vi nämna att ett  hundratal backsvalor uppehöll sig runt Bonadammen den 19 maj. Troligt är att de har bohål i sandtaget vid Löten inte långt därifrån.

Det var allt för den här gången!

Trevlig midsommar önskar Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Fåglar på Mälaröarna april 2013

I början av april låg ett högtryck stadigt över norra Europa och gav hos oss kalla nätter och soliga dagar. Morgontemperaturen låg stadigt på 7‒10 minusgrader och tjock is täckte alla sjöar. Först den 12 knuffades högtrycket österut och varmare luft kom in. Snö och is försvann snabbt. Fåglar som brukar komma vid månadsskiftet mars‒april blev ca 10 dagar försenade, t ex fiskgjusen och sädesärlan. Resten av månaden blev normal och de fåglar som brukar komma i månadsskiftet april‒maj var snarast några dagar före sin tidtabell. I denna rapport redovisas mest förstadatum för vanliga arter

Gäss

Sädgäss har rastat fram till 21 april vid Svartsjöviken, som mest 60 ex den 10 april. Även spetsbergsgås och
bläsgås har setts nästan dagligen fram till 16 april, som mest 4 resp. 16 ex. Av övriga gäss har funnits upp till
80 vitkindade och 80 kanadagäss. Hela 500 grågäss sågs den 4 april. De väntade uppenbarligen på bättre
väder för att sträcka vidare norrut. Antalet rastande grågäss har stadigt ökat under senare år.

Änder

Den första salskraken sågs den 14 och som mest sågs 10 ex vid Sötvattenlaboratoriet 21 april. Den första
brunandhannen sågs i Svartsjöviken den 16. Två par krickor sågs i vak vid Kärsön den 7. Två snatteränder sågs
i Kyrkpölen 13 april och 2. Bläsänder började dyka upp den 17, stjärtand den 18 och skedand den 26 april.
Ingen årta sågs i april.

Doppingar

Den 21 april noterades rekordmånga skäggdoppingar på Fiskarfjärden. Dagen innan hade isen gått och lockat
in många väntade doppingar från Östersjön. Sedan bildades nyis på natten och den enda öppna vattenytan
låg öster om Gällstaö. Där samlades ca 550 doppingar. När isen försvann spred de sig över fjärden som var
alldeles prickig hela dagen. Näst dag var de flesta borta. Kommunens enda par svarthakedopping dök upp i
Torslundadammen i slutet av månaden.

Rovfåglar

Det kalla vädret hindrade inte ormvråkarna att inta sina revir på öarna. Även fjällvråk var vanlig redan i
början av månaden. En kungsörn sågs vid Svartsjöviken 4 april och årets första bruna kärrhök dagen därpå.
Den första fiskgjusen dök upp den 7 april. Då var få vakar öppna för fiske! Paret på Lovöberget var på plats
först den 14 april men började genast ordna i boet. Tornfalk och stenfalk sågs den 16 april. En pilgrimsfalk
passerade Svartsjöviken den 20 och en blå kärrhök den 21 april.

Vadare

Före den 12 april sågs enstaka vipor, beckasiner och morkullor. Den 12 sågs första skogssnäppan och
strandskatan, den 14 första ljungpipare och storspoven, den 17 mindre strandpipare, den 18 rödbena ochdrillsnäppa, den 20 grönbena, den 22 dvärgbeckasin, och den 24 gluttsnäppa.

Måsar och tärnor

Upp till 18 gamla silltrutar har hållit till i Fiskarfjärden under april månad och där genomfört
parningsceremonier. Det vore kul om de stannade och häckade. Upp till 60 skrattmåsar har rastat, men inga
tecken på bosättning i kommunen har kunnat konstateras. Fisktärnan sågs från den 24.

Ugglor

Aktiviteten på ugglorna har varit låg i april, inga kattugglor är rapporterade. En jorduggla sågs 19‒20 april i
Menhammar.

Små tättingar

Den 20 kom gran- och lövsångare. Fem noteringar finns. Den första svarthättan och rödstjärten noterades
den 23. De första svartvita flugsnapparna sågs den 22. De första ängspiplärkorna hördes den 10 och de första
trädpiplärkorna den 21. Även några skärpiplärkor, sannolikt på väg mot bottenhavskusten noterades
perioden 18‒20 april. Gulärlan var på plats i Svartsjö den 20, de första trädlärkorna noterades den 16, den
första stenskvättan den 17 de första buskskvättorna den 25 och den första göktytan den 27.
Jan Sondell

Foto: Solig vårskådning i Svartsjöviken förevigad av Signe Hagerman

Februari – kattugglans månad

Kattugglor hördes ropa på flera håll i kommunen under februari och det är ett säkert, om än tidigt, vårtecken. Dessutom sågs den enligt Svalan första sånglärkan för i år. Den och en ringduva blev de första anländande sommargästerna. Riktigt tidigt för båda arterna! Håll i er, nu kommer snart flera flyttfåglar rassla in. Ut och leta!

Nyhetsbrev februari 2013

Äldre nyhetsbrev hittar du under fliken Om föreningen/Nyhetsbrev.

Foto: Bilden på kattugglan är tagen av Göran Forsberg

Fåglar på Mälaröarna i februari 2013

Februari har som januari varit mestadels kall med en del snöfall, vilket har fått fåglarna att besöka våra matningar. Vårsolen har strålat vissa dagar och en del barmark har tittat fram under snötäcket, främst på sydsluttningar. Sammantaget har dock vintern behållit sitt grepp.

Ugglor

Kattugglorna har börjat ropa. En kattuggla höll på att bli duvhökmat på Gällstaö den 16 februari. Den räddades och hölls i konvalescens en vecka hos Ewa Kirkegaard och är nu släppt och tillbaka i sitt favoritträd.

Rovfåglar och varfågel

En del övervintrande orm- och fjällvråkar har setts, i övrigt mest sparvhök och duvhök. Sparvhöken går hårt åt vissa fågelmatningar. Varfågel har setts på fyra lokaler.

Änder och svanar

Nästan igenfruset överallt. Upp till 200 gräsänder och några storskrakar och viggar har dock setts vid Lambarudd, Lovön. Fyra knölsvanar har hållit till vid Lambarudd.

Måsar och duvor

Fem havstrutar och 50 gråtrutar vid Lambarudd. En ringduva flög förbi Helgö kanal den 9 februari.

Vadare

En dvärgbeckasin såg i kommunen den 9 februari. Arten är beroende av diken med öppet vatten och bör inte störas när det är kallt väder.

Stare, trastar, sidensvans och lärkor

En stare övervintrar vid Hagaringen, Ekerö och en dubbeltrast sågs vid Färentuna kyrka i träd med mistlar den 24 februari. Arten brukar hålla till på Eldgarnsö hela vintern och äter då också mistelbär. Även sidensvans kan äta mistelbär. 25 ex sågs i träd med mistlar vid Sundby.  Årets första (?) sånglärka flög förbi Löten på Munsö 23 februari.

Övriga tättingar

Gärdsmyg har noterats på tre lokaler. En gammal rödhake har hållit till på Gällstaö sedan i december. Den sågs senast 15 februari. Ett tiotal bofinkar och lika många bergfinkar har setts i februari på olika håll i kommunen. Relativt stora flockar stenknäck finns i omlopp. Både på Gällstaö och vid Älby hage har ett 20-tal observerats samtidigt.

Av arterna grå- och grönsiska har flockar på upp till 40–50 fåglar setts. När det gäller grönfink och domherre rör det sig om 20–25 och när det gäller gulsparv om upp till 12 ex. Troligen har de större flockarna av gulsparv tvingats längre mot söder eftersom marken varit snötäckt och inga oskördade fält funnits tillgängliga.

Årsmöte

MOF kallar till årsmöte 21 mars, tid 1900 i Ekuddens föreningslokal, Ekuddsvägen 12, ingång från baksidan, parkera vid Ekebyhovskyrkan.

Jan Sondell berättar om SOFs projekt för att genomföra åtgärder för ortolansparven, som minskat kraftigt i mellersta Sverige. Kaffe serveras.

Ugglor och hackspettar 16-17 eller 23-24 mars

Programmets enda aktivitet utanför kommunen. Janne Björk lägger upp planerna och väljer lämpligaste helg för en nattlig tur genom Norduppland som kan ge allt från sparvuggla till berguv. Det kan bli mycket kallt så ta med rikligt med kläder och fika. Vi hoppas på orrspel och rara spettar som tretåig hackspett och gråspett. Ledare: Janne Björk, tel. 56024681 alt. 070-7570340

Fåglar på Mälaröarna i januari 2013

Januari har varit mestadels varit en kall månad med en hel del snöfall vilket har fått fåglarna att komma till våra matningar. Vi har även haft ett vinterrally där det var en stor uppslutning med 5-6 olika lag och vinnande lag var rapphönorna som kom upp i 43 arter om jag kommer ihåg rätt. Totalt sågs det runt 50 olika arter.

Ugglor

Sparvugglan vid Kovik gladde ett av lagen under vinterrallyt den 12/1. Övrigt så var det rätt gott om kattuggleobserationer.

Rovfåglar

En del övervintrande orm- och fjällvråkar har setts då främst runt dom klassiska vinterlokalerna, Lovö, Svartsjöviken och Menhammarsviken. Som vanligt under vinterhalvåret så har en hel del havsörnsobserationer även gjorts.

Änder

Det som är värt att nämna här är salskrake som har setts i början av månaden då det fortfarande var lite isfritt då vid Menhammarsviken och även vid Lambarudd vid vinterrallyt.

Måsfåglar

Under vinterrallyt så sågs det en till två havstrutar vid Lambarudd. (Fler obsar finns!)

Gäss och svanar

Kanske den roligaste observationen under perioden är den kanadagås som rastade vid Lambarudd 12.1 och som sågs av några av lagen under rallyt. Kan även nämnas att en hel del flockar med sångsvan har setts, då främst i början av månaden, den största flocken var på 22 ex och sågs vid Laxsjön 5.1.

Spettar

Både större och mindre hackspett har setts vid matningar under perioden.

Tättingar och övriga observationer

En hel del observationer av både rödhake, bofink, bergfink har gjorts  vid våra matningar, övrig arter som stannat och som kan vara värt att nämna är gärdsmygar som har setts och hörts på minst fem olika platser under perioden. Häger har även rapporterats från Drottningholmsbron, Ölsta tegeldamm och Rishögsdammen i Prästnibble. Två ringduvor sågs vid Ekerö kyrka den 2.1. Sist men inte minst en klassisk vinterart, nämligen varfågel som har setts vid minst tre olika platser, Mastområdet på Lovö, Munsö kyrka och Stavsundsavtaget, förmodligen är det samma fågel som även setts i Menhammarsviken.

Tack och på återseende i markerna önskar
Micke Nederman och övriga styrelsen.

Bläsgås blev höjdpunkten i december

Fyra bläsgäss, som bara setts i december på Ekerö en enda gång tidigare, rastade i Menhammarsviken dagen före nyårsafton. Läs mer om bläsgäss och om andra ekeröobservationer under december i det rykande färska nyhetsbrevet. Du får också en guide till kommunstatistiken i Svalan. Gå in och kolla hur Ekerö står sig i länet!

Äldre nyhetsbrev hittar du under fliken Om föreningen/Nyhetsbrev.

Foto: Bläsgäss av Göran Forsberg

 

Nyhetsbrev december 2012

Gott nytt skådarår önskar MOF alla medlemmar!

En hel del mälaröskådare har varit aktiva under december, inte minst vid fågelborden. Hela 714 rapporter lades in i Svalan, vilket är många i jämförelse med de 400 som lades in under samma månad förra året.

Detta relativt höga antal rapporter lovar runt men håller dock tunt, som ordspråket lyder. Den enda mer anmärkningsvärda observationen gjordes på årets näst sista dag, då fyra bläsgäss rastade på golfbanan i Menhammarsviken. Bläsgåsen häckar på den arktiska tundran och flyttar förbi Sverige under november-december på väg ner för att övervintra vid Storbritanniens, Danmarks, Hollands och Frankrikes kuster. På våren passerar de Sverige under mars-april. På Mälaröarna är bläsgåsen en oregelbunden gäst. Under 2012 sågs enligt Svalan cirka 15 individer runt om i kommunen. 2011 sågs endast tre. 2010 sågs 18 gäss och från 2009 finns en enda rapport. De fyra gäss som sågs den 28:e var dock, förutom en flock år 2000, de enda bläsgäss som någonsin besökt kommunen i december.

I övrigt kan vi bland annat nämna en hona salskrake som rastade vid Sötvattenslaboratoriet den 28 december, en dubbeltrast vid Färentuna kyrka den 23:e och fyra övervintrande ormvråkar runt på öarna. Fjällvråk rapporterades inte alls under december. Det behöver naturligtvis inte betyda att det inte finns några i omlopp. Varfågeln, den pålitliga vintergästen, sågs vid Munsö kyrka, i Menhammarsviken och vid Mastområdet. Mindre korsnäbb observerades vid två tillfällen, i Rastaholm den 9:e och vid matningen nära Koviksvägskälet på Lovön på nyårsafton. Havsörn sågs i kommunen vid fyra tillfällen. Så mycket mer är det inte att nämna. En typisk decembermånad med andra ord.

Låt oss blicka framåt – vad ska 2013 ge oss i fågelväg? Enligt Svalan har ännu ingen 2013 på Ekerö nått gränsen på 50 kommunarter. Att  vara först att nå till denna gräns kallas bland av inbitna ekeröskådare för att vinna ”Lilla eklövet”. ”Stora eklövet” är gränsen 100 arter. Lek eller allvar? Vem vet…

Kommande aktiviteter

I skrivande stund är det fyra dagar kvar till vinterns artrally på Mälaröarna (12 januari). Vi håller tummarna för många hungriga deltagare. Vi lär få se gränsen på 50 arter sprängas. Men av vem och vilken art blir det som avgör?

Skriv också in datumet 17 februari i almanackan. Då gör vi en utflykt till två av Ekerös mest välbesökta fågelmatningar:

17 februari: Stann- och strykfåglar

Våra fågelmatningar gästas alltid av diverse vinterfåglar så här års. I år besöker vi två olika matningar. Detta är ett utmärkt tillfälle för nybörjaren att få en genomgång av vad som kan ses på en fågelmatning en dag i februari.

Ledare: Urpo Könnömäki, tel. 0702-365664

Tid o plats: Samling kl. 09:00 hos Urpo Könnömäki på

Nyponvägen 7, Älby Hage

Därefter vidare ca kl. 10:30 till Iris Hjelm, Kaggeholmsvägen 24

Till sist ett Svalantips:

Kommunligan och Skådarligan

I Svalan kan du se hur Ekerö kommun ligger till i antal arter jämfört med andra kommuner. Du kan också se hur många arter du har sett i jämförelse med andra skådare. Det går att få framstatistik för alla år tillsammans eller för ett bestämt årtal, exempelvis 2013.

Så här gör du:

Gå till www.artportalen.se/birds. Klicka på Statistik i menyn, och välj Kommunligan. Välj sedan Stockholms län i vänster rullista. Nu ser du vilken plats Ekerö ligger på i Stockholms län. Klicka på ”Ekerö” för att se en lista på de arter som setts i kommunen. Om du i stället vill se Skådarligan klickar du på den lilla kikaren till höger om antalet arter.

Återigen, ett gott nytt år till er alla!

önskar

Styrelsen i Mälaröarnas Ornitologiska Förening

Fåglar på Mälaröarna i november 2012

November månad var om jag hörde rätt en av dom mildaste november någonsin vilket kanske borde ha bäddat för fler observationer men åter igen så var det relativt magert, totalt 518 observationer men med det sagt inte utan inte intressanta sådana.

Vadare

En observation att nämna, en morkulla som sågs vid Älby hage den 17/11.

Ugglor

Inga ugglor att rapportera dock kan nämnas att en av årets invasions arter, hökugglan har lyckats ”missa” våra marker, nog finns det någon gömd även  på mälaröarna?

Rovfåglar

Den mest intressanta observationen var en kungsörn som sträckte mot SV vid Torslunda den 19/11.
Som vanligt har vi några övervintrande vråkar av både orm och fjällvråk, dessa är främst synliga på lovö och runt svartsjöviken.

Änder

En hel del bläsänder rastade som vanligt i Menhammarsviken med som mest 40 exemplar under perioden, den roligaste observationen var kanske den honfärgade sjöorre som rastade i Menhammarsviken den 10/11,  1 snatterand sågs på samma lokal och dag och den 12/11 så rastade 2 brunänder också det samma lokal. Sist men inte minst så rastade det som vanligt en hel del salskrake med som mest 12 invidiver

Måsfåglar

Kaspisk trut, 1 2k fågel som rastade i Väntholmsviken 27.11-28.11, om denna individ blir godkänd så är det en ny art för kommunen

Gäss och svanar

Endast kanadagäss och grågäss noterade under måndaden vilket inte är så ovanligt så länge isen inte har lagt sig. Som vanligt så sträckte och rastade det en del sångsvanar, dock inga större mängder.

Spettar

Roligt är att gråspett är åter igen observerad i kommunen då  1 exemplar rastande vid Tofta, Adelsö den 11.11

Tättingar och övriga observationer

Tallbit som är en annan av årets invastions arter, länge såg det ut att vi skulle bli utan observationer men vi fick 2 olika observationer nämligen 2 ex som hördes vid Väsby hage 12/11 och 2 ex som flög förbi Väntholmsviken 20/11. Övrigt kan nämnas att det var en hel del observationer av sidensvans där den största flocken uppgick till c:a 90 exemplar och vi hade även 3 rastande varfåglar.

God jul och gott nytt skådar år önskar
Micke Nederman och övriga  styrelsen.

Fåglar på Mälaröarna i oktober 2012

För oktober månad 2012 har cirka 550 observationer rapporterats på Svalan. Vädret har varit i huvudsak regnigt och kyligt. Frost noterades de sex sista dagarna i månaden. Den lista på fåglar som redovisas kan betraktas som normal för årstiden om än lite mager. Mer intressanta småfåglar lyser med sin frånvaro!

Vadare

Den enda vadare som uppträtt i större antal är tofsvipan. Fortfarande den 6/10 fanns 200 ex kvar vid Svartsjöviken. I övrigt har ljungpipare, morkulla och enkelbeckasin setts under månaden.

Ugglor

En berguv sågs från färjan till Slagsta den 19/10 vid 10-tiden mellan Estbröte och det gamla falkberget på Vårby-sidan. Tidigare i somras noterades en berguv jaga måsungar på Fiskarholmen inte långt därifrån. En lappuggla sågs vid Dalby på Adelsö den 28/10. Platsen ligger några kilometer norr om Hagalund, där 1–2 lappugglor höll till under mars månad i år.

Rovfåglar

Den 6 oktober klarnade det upp på förmiddagen och vinden var måttlig från NV. Det vädret hade tydligen vråkarna väntat på och sträck rapporteras från Menhammarsviken, Stenhamra stenbrott och Svartsjöviken (under MOFs exkursion). 8–12 ormvråkar sågs på samtliga platser och vid Stenhamra artbestämdes även 6 fjällvråkar. Några fjällvråkar finns nu också stationärt vid Svartsjöviken. En gammal stäpphökhanne sågs på Lovön den 27/10. Arten har setts tre gånger i år i kommunen och i hela landet har denna besökare från öster noterats tre gånger så ofta 2012 jämfört med 2011. En sen ung brun kärrhök sågs även den 6 oktober vid Svartsjöviken.

Änder

Två flockar brunänder på 6 respektive 9 ex rastade i början av månaden i Bonadammen respektive Svartsjöviken. Flockar med bläsänder har setts hela månaden och enstaka krickflockar. Gräsanden är den enda tämligen allmänna simanden, men flockarna har bara varit i intervallet 25–70 ex. Fyra salskrakar rastade vid Menhammarsviken den 27 och 3 vid Gällstaö den 28/10.

Gäss och tranor

Månadens vanligaste art har varit vitkindad gås. Under hela perioden har mellan 1 000 och 1 500 fåglar uppehållit sig på Lovön och i Drottningsholmsparken. En arg boende på Malmen ringde mig och undrade hur man skulle få bort fåglarna från parken. Trots jakttillstånd på 100 fåglar hade inte slottsförvaltningen lyckats med denna uppgift, tyckte han. Den klagande ansåg gässen vara en sanitär olägenhet. Jag gick faktiskt en promenad i parken och tyckte gässen tvärtom skötte sig bra. Om man inte gick alldeles intill de översvämmade dammarna var det inga problem. Av övriga gäss har det observerats upp till 300 kanadagäss och 350 grågäss. Sädgäss har setts i ett tiotal flockar på omkring 30 fåglar, de flesta bestämda till tundrarasen. Även två spetsbergsgäss har bokförts.

Tranor flyttade programenligt första veckan i oktober. Mellan 5 och 8 sågs, om man försöker korrigera för dubbelräkningar, ca 1 200 fåglar passera över kommunen. Jan Sondell

Nyhetsbrev augusti

Fåglar på Mälaröarna i augusti 2012

Augusti månad 2012 har i stort sett saknat observationer av sällsyntare fåglar. Vädret har varit tämligen kyligt och regnrikt. Lagom fuktigt väder är bra för fågellivet, det ger gott om insekter och det blir inte så blött att sent utflugna ungfåglar far illa.

Vadare

Det finns dåligt med rastplatser för de vanliga stor- och småvadarna på Ekerö som kräver öppna gyttjebankar för att trivas. Siffrorna för augusti är inte heller så höga, trots att många individer sträcker förbi mot sydväst. Följande maximisiffror har noterats: kärrsnäppa 2 ex, grönbena 10 ex, skogssnäppa 4 ex, gluttsnäppa 2 ex och svartsnäppa 1 ex, brushane 7 ex, drillsnäppa 1 ex och mindre strandpiparen 4 ex (ungar kläckta i Torslunda dagvattendamm).

Övriga vadare som inte kräver så vegetationsfria ytor har funnits i stötte antal: ljungpipare 7 ex, enkelbeckasin 20 ex och framför allt tofsvipa som på senare år uppträtt i allt större antal omkring Svartsjöviken. Toppnoteringen för månaden var 500 ex en sista dagen.

Rovfåglar

Tio arter rovfåglar har noterats. En brun glada sågs den 9 augusti på Adelsö. På sträck noterades ormvråk, fjällvråk och fiskgjuse. Det är förvånande hur snabbt t.ex. fiskgjusen kan dra söderut när den väl bestämmer sig för att flytta. Kolla själv på http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en hur den satellitmärkta fiskgjushonan Erika mellan den 13 och 14 augusti rörde sig ca 150 mil söderut (Från Estland ner till Dnjepr)! Det blir ungefär tre gånger så långt som från Ekerö till Falsterbo!

Tärnor

Den 16 augusti observerades en gammal och en ung skräntärna i Väntholmsviken. Ungen tiggde mat. Det är vanligt att de långflyttande tärnorna påbörjas sträcket redan innan ungarna är självständiga. Det gäller också fisktärna, en art som noterats sträcka med sammanlagt 75 fåglar under augusti.

Änder

Högsta noteringarna för olika andarter var: Gräsand 450, kricka 65, skedand 20, snatterand 15 och årta 1. Ett stort gäng på 29 unga storskrakar sågs vid Rastaholm den 26 augusti. En svärta sågs i Väntholmsviken 16 augusti och en salskrake i Svartsjö dämme den 12 augusti.

Gäss

Den vanligaste gåsarten på eftersommaren är numera vitkindad gås. De verkar först samla sig i Drottningholmsparken och därefter börja födosöka på åkrarna runt om i kommunen. 500 ex sågs i parken den 18. Av grågäss har noterats 300 på Lovön och av kanadagäss 135 vid Bonadammen.

Övrigt

Två troligen unga gökar (de gamla är redan tillbaka i Afrika) såg 29 respektive 30 augusti vid Svartsjöviken och på Lovön. Blåhake har ännu inte noterats i höst.

Jan Sondell