Fåglar på Mälaröarna april 2013

I början av april låg ett högtryck stadigt över norra Europa och gav hos oss kalla nätter och soliga dagar. Morgontemperaturen låg stadigt på 7‒10 minusgrader och tjock is täckte alla sjöar. Först den 12 knuffades högtrycket österut och varmare luft kom in. Snö och is försvann snabbt. Fåglar som brukar komma vid månadsskiftet mars‒april blev ca 10 dagar försenade, t ex fiskgjusen och sädesärlan. Resten av månaden blev normal och de fåglar som brukar komma i månadsskiftet april‒maj var snarast några dagar före sin tidtabell. I denna rapport redovisas mest förstadatum för vanliga arter

Gäss

Sädgäss har rastat fram till 21 april vid Svartsjöviken, som mest 60 ex den 10 april. Även spetsbergsgås och
bläsgås har setts nästan dagligen fram till 16 april, som mest 4 resp. 16 ex. Av övriga gäss har funnits upp till
80 vitkindade och 80 kanadagäss. Hela 500 grågäss sågs den 4 april. De väntade uppenbarligen på bättre
väder för att sträcka vidare norrut. Antalet rastande grågäss har stadigt ökat under senare år.

Änder

Den första salskraken sågs den 14 och som mest sågs 10 ex vid Sötvattenlaboratoriet 21 april. Den första
brunandhannen sågs i Svartsjöviken den 16. Två par krickor sågs i vak vid Kärsön den 7. Två snatteränder sågs
i Kyrkpölen 13 april och 2. Bläsänder började dyka upp den 17, stjärtand den 18 och skedand den 26 april.
Ingen årta sågs i april.

Doppingar

Den 21 april noterades rekordmånga skäggdoppingar på Fiskarfjärden. Dagen innan hade isen gått och lockat
in många väntade doppingar från Östersjön. Sedan bildades nyis på natten och den enda öppna vattenytan
låg öster om Gällstaö. Där samlades ca 550 doppingar. När isen försvann spred de sig över fjärden som var
alldeles prickig hela dagen. Näst dag var de flesta borta. Kommunens enda par svarthakedopping dök upp i
Torslundadammen i slutet av månaden.

Rovfåglar

Det kalla vädret hindrade inte ormvråkarna att inta sina revir på öarna. Även fjällvråk var vanlig redan i
början av månaden. En kungsörn sågs vid Svartsjöviken 4 april och årets första bruna kärrhök dagen därpå.
Den första fiskgjusen dök upp den 7 april. Då var få vakar öppna för fiske! Paret på Lovöberget var på plats
först den 14 april men började genast ordna i boet. Tornfalk och stenfalk sågs den 16 april. En pilgrimsfalk
passerade Svartsjöviken den 20 och en blå kärrhök den 21 april.

Vadare

Före den 12 april sågs enstaka vipor, beckasiner och morkullor. Den 12 sågs första skogssnäppan och
strandskatan, den 14 första ljungpipare och storspoven, den 17 mindre strandpipare, den 18 rödbena ochdrillsnäppa, den 20 grönbena, den 22 dvärgbeckasin, och den 24 gluttsnäppa.

Måsar och tärnor

Upp till 18 gamla silltrutar har hållit till i Fiskarfjärden under april månad och där genomfört
parningsceremonier. Det vore kul om de stannade och häckade. Upp till 60 skrattmåsar har rastat, men inga
tecken på bosättning i kommunen har kunnat konstateras. Fisktärnan sågs från den 24.

Ugglor

Aktiviteten på ugglorna har varit låg i april, inga kattugglor är rapporterade. En jorduggla sågs 19‒20 april i
Menhammar.

Små tättingar

Den 20 kom gran- och lövsångare. Fem noteringar finns. Den första svarthättan och rödstjärten noterades
den 23. De första svartvita flugsnapparna sågs den 22. De första ängspiplärkorna hördes den 10 och de första
trädpiplärkorna den 21. Även några skärpiplärkor, sannolikt på väg mot bottenhavskusten noterades
perioden 18‒20 april. Gulärlan var på plats i Svartsjö den 20, de första trädlärkorna noterades den 16, den
första stenskvättan den 17 de första buskskvättorna den 25 och den första göktytan den 27.
Jan Sondell

Foto: Solig vårskådning i Svartsjöviken förevigad av Signe Hagerman