Om föreningen

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) startades 1999 och har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun och bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet. Föreningen ska också främja fågelfaunans utveckling inom kommunen.

Styrelsen

Christian Lagström, ordförande, tel. 0703-625353, christian.lagstrom@live.se

Ove Eriksson, vice ordförande, tel 0730-768999, oveeri.over@gmail.com

Sven Sundström, kassör, tel 0704-712604, sven.o.sundstrom@gmail.com

Jan Sondell, sekreterare, tel 0703-188593, jan.sondell@telia.com

Kersti Blidberg, tel 0706-008014, kh.blidberg@gmail.com

Anders Eriksson, 0706-697769, artillerigatan@hotmail.com

Valberedning:
Göran Möllebo(Sammankallande)
Anita Söderlund

MOF Stadgar

§ 1 Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun, bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet samt även främja fågelfaunans utveckling inom samma område.

§ 2 MOF ska via Stockholms Ornitologiska förening (StOF) vara ansluten till Birdlife Sverige som en lokalförening representerande Ekerö kommun.

§ 3 Medlemskap i föreningen erhålls genom att erlägga gällande medlemsavgift.

§ 4 Årsmötet är föreningens beslutande organ och medlemmarna har därvid en röst var. Vid årsmötet fastställs verksamhetens inriktning för kommande år genom fastställande av verksamhetsplan och budgetplan.

§ 5 Styrelsen är föreningens verkställande organ och väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarna ska var lägst sju (7) och högst tio (10) personer. Mandattiden är två år. Halva styrelsen väljs alltså varje år. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs separat. Inom sig fördelar den nya styrelsen följande uppdrag:

 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ansvarig för studieverksamheten
 • Ansvarig för informationsverksamheten

Vidare väljer årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant samt en valberedning på tre personer. En sammankallande utses även bland dem. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 Till årsmöte kallas medlemmarna senast under mars månad varje kalenderår. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda minst en månad före mötet. Vid årsmöte ska förekomma:

 • Verksamhetsberättelse (gärna i form av en årspublikation)
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 • Val enligt § 5.
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Verksamhets- och budgetplan för kommande år.

§ 7 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska senast en månad före årsmötet finnas tillgängliga för revisorernas granskning.

§ 8 Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten. Föreningen kan dock inte upplösas så länge minst fem medlemmar är eniga om föreningens fortbestånd. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Sveriges Ornitologiska Förening.

§ 9 Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan göras efter beslut av årsmöte. Ändringsförslag ska, för att bli behandlat på årsmöte, vara samtliga medlemmar skriftligt tillhanda senast en månad före detta.