Om föreningen

Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) startades 1999 och har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun och bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet. Föreningen ska också främja fågelfaunans utveckling inom kommunen.

E-post info@mof-ekero.se

Styrelsen består av följande personer:

 • Ordförande: Urpo Könnömäki tel. 0702 365664. Naturvårdsansvarig
 • Vice ordförande: Roger Månsson. 0708-631315. Informationsansvarig och Webbredaktör  info@mof-ekero.se / rm@kanuk.se
 • Sekreterare: Jan Sondell tel. 56032638, 0703 188593. Ansvarig för årsskriften
 • Kassör och ansvarig för medlemsregister. Sven Sundström, 070-4712604, sven.o.sundstrom@gmail.com

Övriga ledamöter:

 • Peter Gråd. Fågelobservationer, backsvalans häckningar mm, 070-5614655
 • Christian Lagström tel. 0703-625353. Exkursionsledare
 • Gabriella Ekström tel. 070-2480111. Programansvarig, Eko-frågor, fågelobservationer. Korrespondent FiSt. Samordnare Stof – och Birdlife.
 • Anita Söderlund. Redaktionen för årsskriften, 070-7174382

Valberedning:

 • Jan Wernerman (sammankallande)
 • Göran Möllebo
 • Carl- Magnus Strömbeck

Av årsmötet 2021-06-20 beslutad verksamhetsplan för 2021/2022
MOF årsmöte 2021 Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Hjälp till med inventering vid Svartsjöviken och Svartsjö dämme!

Många lägger in sina observationer i det internetbaserade rapportsystemet Artportalen. Genom Artportalen kan vi skaffa oss god information om häckande och rastande fåglar omkring Svartsjöviken. För att detta ska fungera bra måste alla ta lite extra tid att räkna/uppskatta antalet fåglar av alla arter som man ser och föra in uppgifterna i Artportalen. Lägg gärna in klockslag för observationen så vi kan undvika dubbelräkning.  Alla kan hjälpa till med häckfågel inventeringen vid Svartsjöviken och Dämmet samt med övriga observationer i Ekerö kommun. Sammanställningen till ”Fåglar på Mälaröarna” i vår årsskrift, blir lättare att göra om alla registrerar information i Artportalen.

Stadgar för Mälaröarnas Ornitologiska Förening

§ 1 Mälaröarnas Ornitologiska Förening (MOF) har till syfte att bedriva ornitologiska studier inom i första hand Ekerö kommun, bidra till det ornitologiska kunskaps- och informa­tionsutbytet samt även främja fågelfaunans utveckling inom samma område.

§ 2 MOF ska via Stockholms Ornitologiska förening (StOF) vara ansluten till Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) som en lokalförening representerande Ekerö kommun.

§ 3 Medlemskap i föreningen erhålls genom att erlägga gällande medlemsavgift.

§ 4 Årsmötet är föreningens beslutande organ och medlemmarna har därvid en röst var. Vid årsmötet fastställs verksamhetens inriktning för kommande år genom fastställande av verksamhetsplan och budgetplan.

§ 5 Styrelsen är föreningens verkställande organ och väljs av årsmötet. Styrelsemedlemmarna ska var lägst sju (7) och högst tio (10) personer. Mandattiden är två år. Halva styrelsen väljs alltså varje år. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs separat. Inom sig fördelar den nya styrelsen följande uppdrag:

 • Vice ordförande
 • Sekreterare
 • Kassör
 • Ansvarig för studieverksamheten
 • Ansvarig för informationsverksamheten

Vidare väljer årsmötet två revisorer och en revisorssuppleant samt en valberedning på tre personer. En sammankallande utses även bland dem. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6 Till årsmöte kallas medlemmarna senast under mars månad varje kalenderår. Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda minst en månad före mötet. Vid årsmöte ska förekomma:

 • Verksamhetsberättelse (gärna i form av en årspublikation)
 • Revisorernas berättelse
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 • Val enligt § 5.
 • Fastställande av medlemsavgifter
 • Verksamhets- och budgetplan för kommande år.

§ 7 Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och ska senast en månad före årsmötet finnas tillgängliga för revisorernas granskning.

§ 8 Föreningen kan upplösas efter beslut av två på varandra följande årsmöten. Föreningen kan dock inte upplösas så länge minst fem medlemmar är eniga om föreningens fortbestånd. Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Sveriges Ornitologiska Förening.

§ 9 Ändringar eller tillägg till dessa stadgar kan göras efter beslut av årsmöte. Ändringsförslag ska, för att bli behandlat på årsmöte, vara samtliga medlemmar skriftligt tillhanda senast en månad före detta.

MOF Årsmötesprotokoll 2021