månadsarkiv: april 2022

Årsmötesprotokoll 220322

Protokoll vid årsmöte 2022-03-22 med Mälaröarnas Ornitologiska Förening

organisationsnummer: 802460-8534, ordf. Christian Lagström, Tyska Bottens Väg 6, 168 41 Bromma.

Närvarande var 26 personer på Ekebyhovs slott 19:00-21:00. Dessutom 1 person på videolänk.

Paragrafer enligt följande:

 1. Jan Wernerman valdes till ordförare för mötet och till sekreterare valdes Jan Sondell.
 2. Ingegerd Brumér och Yvonne Johansson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 3. Frågan om mötet utlysts enligt stadgarna besvarades med ja.
 4. Års- eller verksamhetsberättelsen (se även årsskriften) gicks igenom utan kommentarer och en ekonomisk rapport avgavs (finns på föreningens hemsida). Behållningen per 2022-02-08 var ca 107 000 kr. Årets intäkter från medlemmar var ca 23 000 kr. Årets resultat var ca plus 1 800 kr.
 5. Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för år 2021.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021-års förvaltning.
 7. Styrelseval förrättades. Christian Lagström valdes till ordförande på två år. Nyval skedde av Anders Eriksson, Ove Eriksson och Kersti Blidberg på två år. I styrelsen finns också Peter Gråd, Jan Sondell, Sven Sundström och Anita Söderlund med ett år kvar på sina mandat. Den avgående styrelseordföranden Urpo Könnömäki avtackades för sina insatser i föreningen med en snidad dubbeltrast, utförd av Vesa Jussila. Urpos engagemang och energi in i föreningen har under alla år, från uppstart (där också Urpo var en av grundarna av föreningen) fram till idag, varit både imponerande och beundransvärda. Många insatser för fågellivet på Mälaröarna, inte minst naturvårdande insatser, har kunnat bli av tack vare Urpo. Det är med stor tacksamhet som vi nu tackar Urpo för allt, och vi hoppas på god hälsa samt att se mer av dig framåt ute i fågelmarkerna. Även Roger Månsson avtackades för sina år i styrelsen.
 8. Omval skedde av Lars Brumér och Björn-Olof Svanholm som revisorer. Nyval skedde av Peter Wallén som suppleant.
 9. Som valberedningen valdes Jan Wernerman (sammankallande), Göran Möllebo och Carl Magnus Strömbeck.
 10. Ett förslag till verksamhetsplan för 2022 presenterades och godkändes. Viktigt i sammanhanget är att vi arbetar fram en lämplig inventeringsrutin för Svartsjöviken och Svartsjö dämme.
 11. Ett budgetförslag för 2022 godkändes (finns på föreningens hemsida). Medlemsavgifterna beräknas bl ca 30 000 kr och resultatet minus 5000 kr.
 12. Medlemsavgiften för år 2023 beslöts vara oförändrad på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för familjemedlemmar och ungdomar under 18 år.
 13. Några ”Övriga ärenden som styrelsen förelägger årsmötet” fanns ej.
 14. Några ”Övriga frågor” fanns inte. 

Efter årsmötet berättade Alan Dalton om nattsträcket på Landsort, illustrerat med sonogram och frekvenstabeller.

Vid protokollet    

Jan Sondell

Justeras:                                                                                                                                                                

   Jan Wernerman                          Ingegerd Brumér                       Yvonne Johansson