Författararkiv: Jan Wernerman

Information efter styrelsemöte 10 maj 2022

Den 10 maj samlades den nya styrelsen för andra gången. Mycket av innehållet handlar fortfarande om det rent administrativa, allt från vem som ska sitta som ansvarig för vilket uppdrag till hur vi framåt ska arbeta utifrån föreningen verksamhetsplan. För oss är det viktigt att vi lever upp till det som medlemmarna vill att vi ska arbeta med, samt att vi på ett enkelt sätt kan säkerställa en information om vad styrelsen har gjort vid sina möten.

En punkt från styrelsemötet den 10 maj berörde fågeltornet i Menhammar som varit ordentligt eftersatt. Genom styrelsens direkta insats, i samarbete med Naturskyddsföreningen på öarna, kunde en smed renovera upp tornet och det är åter igen möjligt att beträda detta. Resultaet blev mycket bra och insatsen blev av kort efter det att styrelsen fattat beslutet.

Det blev även vid mötet en hel del dialog kring uppdateringar av hemsidan. Ni kommer inom kort kunna se mer uppdaterad och lättillgänglig information. Bl.a. vill vi åter igen slå ett slag för häckfågelinventeringen Svartsjöviken. Se mer information på startsidan under rubriken ”Välkommen!”.

I övrigt talade vi dels om programmet för exkursioner höst/vinter. För er som vill hålla exkursion eller liknande, kontakta Christian Lagström eller Peter Gråd. Vi behöver ha fler som kan erbjuda spännande upplevelser i skog och mark genom att ge förslag på exkursioner samt kan tänka sig att hålla i dessa.

Det blev även samtal om strategier för att marknadsföra föreningen för att vi ska få fler medlemmar framöver. Bl.a. vill vi försöka vara på plats där det rör sig mycket folk som gillar naturen. Ett förslag var korvgrillning en vinterdag vid Svartsjövikens fågelmatsstation, i anslutning till slottsskogen, där många väljer att ta sin lördags-eller söndagspromenad.

Vidare om styrelsen fortsatta arbete kommer i samband med nästa mötesgenomförande den 23 augusti 2022.

Med vänliga hälsningar från styrelsen, vi ses i markerna!”

Kombinerad lördagsmorgonskådning och tornkamp vid Menhammarsviken

Första lördagen i maj var det förutom samskådning vid Menhammarsviken dessutom Skandinavisk tornkamp. Vädret var inte särskilt gunstligt. Det var hyfsat varmt 8-12oC, men undantaget första timmen mellan 05 och 06 så duggade det hela tiden, måttlig vind, 5-6 m/sek, från väst som sedan vred till nord. Totalt var vi var 13 skådare som delade denna lördagsmorgon.

En buskskvätta som sjöng alldeles framför tornet (Foto Carl Magnus Strömbeck)

Jämfört med andra lördagsmorgnar pågick dagens skådning fram till 13:00, enligt Tornkampens regler. Så jämfört med andra lördagar innehöll dagen fler skådartimmar, så jämförelser haltar. Dock den lördag med flest arter i listan över lördagar vid Mehammarsviken så här långt. Bland våra observationer fanns 20 nya för denna vår och 6 nya arter på vår totallista sedan 5/9 2020; småfläckig sumphöna, storspov, svarthätta, buskskvätta, stenskvätta och trädpiplärka. 

Jämfört med andra tornkamper däremot var dagens resultat med 65 arter endast måttligt, inte dåligt men långt ifrån de 77 arter vi kunde rapportera 2018 eller de 75 arter vi registrerade förra året (då den 2:a lördagen i maj). Nya arter jämfört med tidigare tornkamper var gluttsnäppa och trädpiplärka. Totalsegrare  i Tornkampen blev Virolahti Vilkkiläntura vid Finska viken intill ryska gränsen med 113 arter. I Sverige segrade Stockvikens fågeltorn på Gotland med 109 arter.

Tornet vid Skytteholm är nu reparerat och erbjuder säker skådning. Bland skådarnas egna bidrag till attraktion denna morgon tackar vi särskilt Anders som bjöd på kaffe med vetelängder och ostfrallor. En guldstjärna även till Tomas som lyckats komma över en kasserad rastmöbel i gott skick att ersätta den sönderfallande möbel som vi hittills fått hålla till godo med.

/Jan Wernerman

Årsmöte 22 mars 2022

Välbesökt årsmöte avtackade Urpo Könnömäki efter 22 år som ordförande

Tisdagen den 22 mars hölls ett välbesökt årsmöte på Ekebyhovs slott, hela 26 närvarande i lokalen och ytterligare en via videolänk. Till ny ordförande valdes Christian Lagström och till nya styrelsemedlemmar valdes även Kersti Blidberg, Anders Eriksson och Ove Eriksson. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar avtackades avgående ordföranden Urpo Könnömäki. Urpo var en av grundarna av Mälaröarnas Ornitologiska Förening för 22 år sedan och han har varit föreningens ordförande sedan start. I samband med avtackningen och tal av Jan Wernerman överlämnades en dubbeltrast i naturlig storlek snidad av Vesa Jussila. Dubbeltrasten är en karaktärsfågel på Mälaröarna och är avbildad i föreningens logga. Även avgående web-master och vice ordförande Roger Månsson avtackades med blommor från styrelsen. Efter årsmötet hölls av ett föredrag av Alan Danton. Titeln på föredraget var Nattsträcket på Landsort. Illustrerat med ljudupptagningar.

Urpo Könnömäki avtackas av mötesordförande Jan Wernerman.

Urpo Könnömäki med snidad dubbeltrast av Vesa Jussila.

/Text Anita Söderlund, foto Carl Magnus Strömbeck

Skytteholmstornet 220501

Skytteholmstornet åter säkrat

Tornet vid Skytteholm vid Menhammarsviken har visat tecken vilja glida av de plintar som tornet vilar på, och därför har försiktighet vid beträdande anbefallts. Nu har säkerheten vid användande garanterats genom den restaurering som utförts av Nyströms Plåt & Smide och som illustreras av bifogade bilder. Tornet ägs av Naturvårdsföreningen på Mälaröarna, som även bekostar denna renovering. Ett antal personer som är medlemmar i såväl Naturvårdsföreningen som MOF har varit aktiva i denna uppgradering av säkerheten i tornet, som kommer väl till pass när tornet nu på lördag den 7:e maj 2022 för 11:e gången deltar i Tornkampen. Tornet står på mark som ägs av Kooperativa Förbundet som ger Naturskyddsföreningen på Mälaröarna tillåtelse att placera fågeltornet där genom ett arrendeavtal.

Tornet nu med en stabiliserande armering.

Text Jan Wernerman, foto Carl Magnus Strömbeck.

Årsmötesprotokoll 220322

Protokoll vid årsmöte 2022-03-22 med Mälaröarnas Ornitologiska Förening

organisationsnummer: 802460-8534, ordf. Christian Lagström, Tyska Bottens Väg 6, 168 41 Bromma.

Närvarande var 26 personer på Ekebyhovs slott 19:00-21:00. Dessutom 1 person på videolänk.

Paragrafer enligt följande:

 1. Jan Wernerman valdes till ordförare för mötet och till sekreterare valdes Jan Sondell.
 2. Ingegerd Brumér och Yvonne Johansson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 3. Frågan om mötet utlysts enligt stadgarna besvarades med ja.
 4. Års- eller verksamhetsberättelsen (se även årsskriften) gicks igenom utan kommentarer och en ekonomisk rapport avgavs (finns på föreningens hemsida). Behållningen per 2022-02-08 var ca 107 000 kr. Årets intäkter från medlemmar var ca 23 000 kr. Årets resultat var ca plus 1 800 kr.
 5. Revisionsberättelsen lästes upp. Revisorerna föreslog att styrelsen skulle få ansvarsfrihet för år 2021.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2021-års förvaltning.
 7. Styrelseval förrättades. Christian Lagström valdes till ordförande på två år. Nyval skedde av Anders Eriksson, Ove Eriksson och Kersti Blidberg på två år. I styrelsen finns också Peter Gråd, Jan Sondell, Sven Sundström och Anita Söderlund med ett år kvar på sina mandat. Den avgående styrelseordföranden Urpo Könnömäki avtackades för sina insatser i föreningen med en snidad dubbeltrast, utförd av Vesa Jussila. Urpos engagemang och energi in i föreningen har under alla år, från uppstart (där också Urpo var en av grundarna av föreningen) fram till idag, varit både imponerande och beundransvärda. Många insatser för fågellivet på Mälaröarna, inte minst naturvårdande insatser, har kunnat bli av tack vare Urpo. Det är med stor tacksamhet som vi nu tackar Urpo för allt, och vi hoppas på god hälsa samt att se mer av dig framåt ute i fågelmarkerna. Även Roger Månsson avtackades för sina år i styrelsen.
 8. Omval skedde av Lars Brumér och Björn-Olof Svanholm som revisorer. Nyval skedde av Peter Wallén som suppleant.
 9. Som valberedningen valdes Jan Wernerman (sammankallande), Göran Möllebo och Carl Magnus Strömbeck.
 10. Ett förslag till verksamhetsplan för 2022 presenterades och godkändes. Viktigt i sammanhanget är att vi arbetar fram en lämplig inventeringsrutin för Svartsjöviken och Svartsjö dämme.
 11. Ett budgetförslag för 2022 godkändes (finns på föreningens hemsida). Medlemsavgifterna beräknas bl ca 30 000 kr och resultatet minus 5000 kr.
 12. Medlemsavgiften för år 2023 beslöts vara oförändrad på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för familjemedlemmar och ungdomar under 18 år.
 13. Några ”Övriga ärenden som styrelsen förelägger årsmötet” fanns ej.
 14. Några ”Övriga frågor” fanns inte. 

Efter årsmötet berättade Alan Dalton om nattsträcket på Landsort, illustrerat med sonogram och frekvenstabeller.

Vid protokollet    

Jan Sondell

Justeras:                                                                                                                                                                

   Jan Wernerman                          Ingegerd Brumér                       Yvonne Johansson