månadsarkiv: september 2012

Nyhetsbrev augusti

Fåglar på Mälaröarna i augusti 2012

Augusti månad 2012 har i stort sett saknat observationer av sällsyntare fåglar. Vädret har varit tämligen kyligt och regnrikt. Lagom fuktigt väder är bra för fågellivet, det ger gott om insekter och det blir inte så blött att sent utflugna ungfåglar far illa.

Vadare

Det finns dåligt med rastplatser för de vanliga stor- och småvadarna på Ekerö som kräver öppna gyttjebankar för att trivas. Siffrorna för augusti är inte heller så höga, trots att många individer sträcker förbi mot sydväst. Följande maximisiffror har noterats: kärrsnäppa 2 ex, grönbena 10 ex, skogssnäppa 4 ex, gluttsnäppa 2 ex och svartsnäppa 1 ex, brushane 7 ex, drillsnäppa 1 ex och mindre strandpiparen 4 ex (ungar kläckta i Torslunda dagvattendamm).

Övriga vadare som inte kräver så vegetationsfria ytor har funnits i stötte antal: ljungpipare 7 ex, enkelbeckasin 20 ex och framför allt tofsvipa som på senare år uppträtt i allt större antal omkring Svartsjöviken. Toppnoteringen för månaden var 500 ex en sista dagen.

Rovfåglar

Tio arter rovfåglar har noterats. En brun glada sågs den 9 augusti på Adelsö. På sträck noterades ormvråk, fjällvråk och fiskgjuse. Det är förvånande hur snabbt t.ex. fiskgjusen kan dra söderut när den väl bestämmer sig för att flytta. Kolla själv på http://birdmap.5dvision.ee/index.php?lang=en hur den satellitmärkta fiskgjushonan Erika mellan den 13 och 14 augusti rörde sig ca 150 mil söderut (Från Estland ner till Dnjepr)! Det blir ungefär tre gånger så långt som från Ekerö till Falsterbo!

Tärnor

Den 16 augusti observerades en gammal och en ung skräntärna i Väntholmsviken. Ungen tiggde mat. Det är vanligt att de långflyttande tärnorna påbörjas sträcket redan innan ungarna är självständiga. Det gäller också fisktärna, en art som noterats sträcka med sammanlagt 75 fåglar under augusti.

Änder

Högsta noteringarna för olika andarter var: Gräsand 450, kricka 65, skedand 20, snatterand 15 och årta 1. Ett stort gäng på 29 unga storskrakar sågs vid Rastaholm den 26 augusti. En svärta sågs i Väntholmsviken 16 augusti och en salskrake i Svartsjö dämme den 12 augusti.

Gäss

Den vanligaste gåsarten på eftersommaren är numera vitkindad gås. De verkar först samla sig i Drottningholmsparken och därefter börja födosöka på åkrarna runt om i kommunen. 500 ex sågs i parken den 18. Av grågäss har noterats 300 på Lovön och av kanadagäss 135 vid Bonadammen.

Övrigt

Två troligen unga gökar (de gamla är redan tillbaka i Afrika) såg 29 respektive 30 augusti vid Svartsjöviken och på Lovön. Blåhake har ännu inte noterats i höst.

Jan Sondell