månadsarkiv: maj 2016

Exkursion Skarnholmen 21 maj 2016

Skarnholmen på norra Färingsö är ett av de senaste tillskotten på utflyktsmål som vi har i Mälaröarnas Ornitologiska Förening. Två gånger under 2015 arrangerade vi besök till lokalen. Dels, såsom denna dag, utflykt på morgonen och senare även i samband med exkursionen för nattsångare.

Denna dag så visade sig Skarnholmen från sin mest positiva sida och vi belönades rikligt.
Vi som samlats under Urpo Könnömäki’s ledning och guidning var 6 personer. Gruppen samåkte från Ekerös kommunhus och Coop i Kungsberga och kunde på så sätt nå Skarnholmen med några färre fordon.

Väl framme välkomnades vi direkt av en mångfald av sjungande näktergalar.
Det var en mäktig orkester där fåglarna visade hela sin repertoar. Vi hade även den sällsynta turen att kunna se näktergal, vilket på tidigare utflykter visats sig nästan omöjligt.

95K5636_960x540_näktergal

Sjungande näktergal. Lätt att höra men nästan omöjligt att se.

Fågellokalen på Skarnholmen kan sägas ha sitt centrum i den träd- och buskridå som växt upp kring vattnet som rinner längs ett dike ut i Mälaren. Om man står på vägen mitt i denna ridå får man en 360 graders upplevelse av många olika sångare. Vi hörde näktergal, gräshoppsångare, lövsångare, törnsångare och trädgårdssångare.

20160521_081559_gruppen

Gruppen har just upptäckt 1 tofsvipeunge i åkerfältet. Från denna plats får man en vid blick över både Mälaren och skogsdungar runt Skarnholmen. Trädridån i bakgrunden hyser sångarbeståndet.

Stående i trädridån kunde vi höra en törnsångaren som lustigt nog följde en gulsparv när den förflyttade sig mellan träden. På så sätt fick vi även hjälp att se törnsångaren som liksom sångare i övrigt har kamoflagefärg och inte alls lyser upp med klara färger.

En av Gräshoppsångarrna underhöll oss genom intensivt spelande och ett närmast oskyggt beteende vilket gjorde att vi kunde titta på den väldigt länge (under fikapausen!).

95K6054_960x540_gräshoppsångare

Denna krabat återkom ideligen till sin gren i det höga gräset. En försiktig manöver för att få fritt synfält på behörigt avstånd accepterades av den sjungande gräshoppsångaren.

Runt Skarnholmen finns ett flertal biotoper såsom nämnda trädridå även vattendrag, åkerfält, skogsdungar och gårdar. Vi avslutar vår utflykt genom att gående göra kortare utstickare till några av dessa platser och kan se fler arter.

Under dagen belönas vi med 45 arter, vilket är ett mycket gott resultat för 2,5 timmes fågelskådning. Bland dessa 45 vill jag även nämna följande:

Rovfåglar som brun kärrhök, havsörn och ormvråk.
Några vadare; enkelbeckasin och tofsvipa.
Över oss flög fisktärna, kråkor, grågäss, gråhäger, gråtrut, hus-/ladusvala, korp, nötskrika, storskarv, sånglärka samt tornseglare (som är en av de senaste arterna som kommit hit under våren).
Ävenså noterades buskskvätta, fasan, gök, rödvingetrast, svarthätta, sothöna, stare, steglits, sångsvan och taltrast.

Vi bugar och tackar Skarnholmen för upplevelsen och ber att få återkomma.

Vid penna, tangentbord och bakom kamera
/Kjell Häggvik

 

 

 

 

 

 

 

 

69 + 62 = 83

Årets nordiska Fågeltornskamp, ”Battle of Towers” , gick av stapeln lördagen den 7 maj mellan kl 5.00 och 13.00 och från Mälaröarna deltog både Skytteholmstornet och Svartsjö dämme. Detta är inte bara kamp mellan lokala fågeltorn utan det ligger mycket prestige i vilket land som presterar bäst.

I denna landskamp visade Finland ännu en gång var skåpet skall stå och fick bästa torn med noterade 110 arter. I Finland tävlade över 300 torn att jämföras med dryga 60 från hela Sverige. Bästa svenska resultat blev Larsson våtmark i Halland och östgötska Leonardsberg med 103 arter. Dessa båda torn har tidigare gjort bra resultat.

Vädret var soligt hela dagen och mest vindstilla. Värmen som vi haft en under tid gjorde sitt till att dagen blev angenäm. Morgonen i Skytteholm var dock kyligare än vi trott. Tornet i Skytteholm står i skugga tidigt på morgonen. Vid Svartsjö dämme njöt deltagarna av medelhavsvärmen vilket framgår av bilden.

2016-05-07_10.13.01_copy_right_Glenn_Cornland

Foto från Svartsjö dämme © Glenn Cornland

Vid Svartsjö dämme ledde vår ordförande Urpo Könnömäki truppen. Med i kärntruppen var bla Glenn Cornland, Rune Jonsson, Per Lönnborg, Linus Brobacke och Svenne Schultzberg. Totalt deltog 20 olika personer vid dämmet även om inte alla var där hela tiden.

I Skytteholm var vi 2-3 personer under dagen, med Jan Wernerman och undertecknad närvarande hela dagen.

På Mälaröarna noterade Svartsjö dämme 69 arter och Skytteholmstornet 62 arter. Det finns en del skillnader mellan våra torn, vilket gör att vissa arter ses bäst från den ena och andra arter noteras enklare från det andra. Tex så ses huvudsakligen vadare vid Svartsjö dämme. Skytteholmstornet har en trädridå nära, vilken dock i år gav ett magert resultat. Från Skytteholmstornet kunde vi dock notera en jorduggla tidigt på morgonen.  Just olikheter får effekten att Mälaröarnas fågeltorn noterade 83 olika arter under dessa timmar. Kanske något för en listig fågelskådare att utmana.

Bland de lite mer ovanliga observationerna var jordugglan vid Skytteholm och tornfalken vid dämmet. Tornfalken ser vi ju då och då, men den är inte helt vanlig.

Om man skärskådar statistiken så kan man läsa ut följande:

Rovfåglar. Torn- och lärkfalk endast vid Svartsjö och endast havsörn vid Menhammar. Vid båda tornen kunde fiskgjuse, ormvråk och brun kärrhök.

Sjö- och måsfåglar. Samma arter på båda lokalerna, vilka var våra vanligaste under året.

Andfåglar.  8-9 arter per lokal med små skillnader, såsom knölsvan i Menhammar och Sångsvan från dämmet. Skedand och snatterand syns i dämmet emedan storskrake fortfarande ses i Menhammarsviken.

Gök hördes för första gången från Skytteholm. Bland hönsen kunde rörhöna (tillhör sumphöns) identifieras i Svartsjö emedan fasanen (tillhör fälthöns) ofta hörs i Skytteholm. Vattenrallen, som också tillhör sumphöns, hördes på båda lokalerna.  Rördrom (en storkfågel) som finns på båda lokalerna identifierades inte alls denna dag.

Från Skytteholmstornet kunde 4 vadare ses varav ljungpipare sträckte förbi och strandskata flög förbi flera gånger. Vid dämmet noterades betydligt fler vadare (10) även om vädret ändå hållit tillbaka mer ovanliga arter. Av de senast anlända arter får nog betraktas svartsnäppan.

Bland tättingarna blev det totalt jämnt mellan tornen; varav endast Skytteholm kunde observera stenknäck, entita, hussvala, lövsångare, buskskvätta emedan Svartsjö dämme ensamt fick gulsparv, trädpiplärka, backsvala, svarthätta, stenskvätta och taltrast noterat.

Bra kämpainsats från båda lagen och härligt att MOF kan hålla igång traditionen att vi deltar årligen och därmed sätter Mälaröarna på kartan.

Vid pennan
Kjell Häggvik

Exkursion Svartsjö dämme, Svartsjöviken 23/4

Lördagsmorgonen den 23 april visade sig vädermakterna vara nådigare är medias prognoser. Även om det var kyligt så tryckte solen på genom molnlagren. De därvid möjligen överraskade 8 personer som samlades vid Svartsjö slotts parkering kl 6:30 var pigga och sugna på att komma igång med vårens MOF-program.

Vid promenaden till Svartsjö dämmes plattform passerade vi Svartsjömaden och kunde konstatera att den troligen kommer att vara givande även i år.

Än så länge är det rätt mycket vatten och vadarna har ännu bara kommit i fåtal. De flesta vadare såg vi dock i maden och inte i dämmet.

Några skogssnäppor kunde ses samt grönbena och rödbena noterades av några i gruppen.

Väl framme vid plattformen vid Svartsjö dämme var de mest slående observationerna att rördrommens hördes tydligt tutande och att vi kunde se ett par av årta.

MOF spanar från dämmet över Svartsjömaden 20160423_072845

Under 2015 hade vi häckande årta och det är förhoppningsgivande att vi nu kan konstatera även ett par detta år. Det skulle kunna vara samma par men inget vi konstaterade på plats.

Paret av brun kärrhök sågs både från dämmet och senare vid Svartsjövikens fågeltorn.

När vi kände oss nöjda med dämmet vandrade vi tillbaka till parkering och körde i kolonn till Svartsjövikens parkering.

Det blev en rask promenad till tornet då kaffe och medhavd matsäck lockade.

Besöket vid dämmet visade mer fågel än tornet i viken. Totalt noterade vi 41 arter vilket är ett klart godkänt resultat då det fortfarande är kallt vilket hållt tillbaka en del flyttfåglar.

Bland arterna fanns några som nyligen anlänt som fisktärna, ladusvala och grönbena. Vi kunde också konstatera att vi inte såg några av våra vinterbesökare denna gång, som salskrake och varfågel. De kan ha lämnat för nordligare trakter.

MOF samling i Svartsjövikens torn 20160423_081803

Observationerna blev med indikation på antal i parentes.

bläsgås (1), brun kärrhök (2), enkelbeckasin (15), fiskgjuse (1), fisktärna (2), grågås (15), gråhäger (1), gräsand (noterad, flertal), grönbena (1), gröngöling (1), hämpling (1), kaja (1), kanadagås (6), knipa (6), kricka (50), kråka (2), ladusvala (4), ormvråk (1), rödbena (1), rördrom (1), silltrut (2), skata (1), skedand (2), skogsduva (4), skogssnäppa (2), skrattmås (50), skäggdopping (4), snatterand (5), sothöna (noterad, flertal), sparvhök (1), stenskvätta (2), storskarv (4), sånglärka (6), sångsvan (2), sädesärla (2), sävsparv (1), taltrast (1), tofsvipa (30), vigg (6), årta (2) och ängspiplärka (2).

Nästa aktivitet är fågeltornslandskamp mot Finland vid Svartsjö dämme och Menhammarsviken lördagen 7 maj som startar kl 5:00 och pågår till 13:00. Man är välkommen att deltaga när som helst under dagen.

Då när våren kommit lite längre är ett lämpligt första delmål att slå resultatet från 23 april. Vi ses i tornen!

Vid pennan
Kjell Häggvik