Fåglar på Mälaröarna i oktober 2012

För oktober månad 2012 har cirka 550 observationer rapporterats på Svalan. Vädret har varit i huvudsak regnigt och kyligt. Frost noterades de sex sista dagarna i månaden. Den lista på fåglar som redovisas kan betraktas som normal för årstiden om än lite mager. Mer intressanta småfåglar lyser med sin frånvaro!

Vadare

Den enda vadare som uppträtt i större antal är tofsvipan. Fortfarande den 6/10 fanns 200 ex kvar vid Svartsjöviken. I övrigt har ljungpipare, morkulla och enkelbeckasin setts under månaden.

Ugglor

En berguv sågs från färjan till Slagsta den 19/10 vid 10-tiden mellan Estbröte och det gamla falkberget på Vårby-sidan. Tidigare i somras noterades en berguv jaga måsungar på Fiskarholmen inte långt därifrån. En lappuggla sågs vid Dalby på Adelsö den 28/10. Platsen ligger några kilometer norr om Hagalund, där 1–2 lappugglor höll till under mars månad i år.

Rovfåglar

Den 6 oktober klarnade det upp på förmiddagen och vinden var måttlig från NV. Det vädret hade tydligen vråkarna väntat på och sträck rapporteras från Menhammarsviken, Stenhamra stenbrott och Svartsjöviken (under MOFs exkursion). 8–12 ormvråkar sågs på samtliga platser och vid Stenhamra artbestämdes även 6 fjällvråkar. Några fjällvråkar finns nu också stationärt vid Svartsjöviken. En gammal stäpphökhanne sågs på Lovön den 27/10. Arten har setts tre gånger i år i kommunen och i hela landet har denna besökare från öster noterats tre gånger så ofta 2012 jämfört med 2011. En sen ung brun kärrhök sågs även den 6 oktober vid Svartsjöviken.

Änder

Två flockar brunänder på 6 respektive 9 ex rastade i början av månaden i Bonadammen respektive Svartsjöviken. Flockar med bläsänder har setts hela månaden och enstaka krickflockar. Gräsanden är den enda tämligen allmänna simanden, men flockarna har bara varit i intervallet 25–70 ex. Fyra salskrakar rastade vid Menhammarsviken den 27 och 3 vid Gällstaö den 28/10.

Gäss och tranor

Månadens vanligaste art har varit vitkindad gås. Under hela perioden har mellan 1 000 och 1 500 fåglar uppehållit sig på Lovön och i Drottningsholmsparken. En arg boende på Malmen ringde mig och undrade hur man skulle få bort fåglarna från parken. Trots jakttillstånd på 100 fåglar hade inte slottsförvaltningen lyckats med denna uppgift, tyckte han. Den klagande ansåg gässen vara en sanitär olägenhet. Jag gick faktiskt en promenad i parken och tyckte gässen tvärtom skötte sig bra. Om man inte gick alldeles intill de översvämmade dammarna var det inga problem. Av övriga gäss har det observerats upp till 300 kanadagäss och 350 grågäss. Sädgäss har setts i ett tiotal flockar på omkring 30 fåglar, de flesta bestämda till tundrarasen. Även två spetsbergsgäss har bokförts.

Tranor flyttade programenligt första veckan i oktober. Mellan 5 och 8 sågs, om man försöker korrigera för dubbelräkningar, ca 1 200 fåglar passera över kommunen. Jan Sondell